Skargi i odwołania od decyzji jednostki w zakresie certyfikacji systemów, wyrobów, osób

Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez Jednostkę Oceny Zgodności (JOZ) ma prawo wniesienia skarg i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Skargi składane są do Kierownika JOZ, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora GIG.

Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 „Skargi i odwołania od decyzji jednostki”.
O wyniku załatwienia skargi lub odwołania GIG powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie.

Procedura składania skarg i odwołań od decyzji Jednostki (w trakcie aktualizacji).